Kén

Tác giả: Musu

Editor: Flower Nhật

Thể loại: Ngắn, có chút ngược, ma quái, 1vs1, HE.

Nguồn: Hermione12

Note: Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả.

.

KÉN

Em là của anh

PART 1

PART 2

PART 3

PART KẾT

HOÀN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s